IPA pristupuje k inováciam a mení svoje MASTER štúdium

IPA od svojho vzniku v roku 2000 rozvíja priemyselných inžinierov v komplexnom rozvojom programe Master štúdium priemyselného inžinierstva, ktoré je zamerané na také oblasti, akými sú výroba, logistika, kvalita a zlepšovanie v nich. Je určené manažérom a špecialistom od úrovne stredného až po TOP manažment výrobných spoločností.

 

O tom, akou cestou si toto štúdium prešlo od svojho vzniku sme sa porozprávali s jeho garantom, Robom Debnárom.

1. AKO HODNOTÍŠ MASTER ŠTÚDIUM PO 18 ROKOCH, ODKEDY BOL SPUSTENÝ PRVÝ ROČNÍK? „DOSPELO“ ŠTÚDIUM ZA TÚTO DOBU?

Myslím, že v tomto prípade to neplatí ako u človeka, ktorého považujeme za dospelého až po dovŕšení 18 rokov. Mám veľké šťastie, že som bol priamo pri zrode Master štúdia v roku 2000. Verím, že „dospelosť“ Master štúdia sa nám podarilo dosiahnuť oveľa skôr, o čom svedčia viaceré fakty. Do dnešného dňa máme 276 úspešných absolventov. Ak by sme sa na to chceli pozrieť z hľadiska dosiahnutých úspor, môžeme hovoriť o celkovej sume viac ako 13 mil. €.

Z môjho pohľadu je však dôležitejšie to, ako sa naši absolventi dokázali uplatniť. Niektorí z nich sú riaditelia a konatelia veľkých nadnárodných firiem, iní úspešne vedú výrobné a technické útvary, ďalší riadia v koncerne nadnárodné tímy priemyselných inžinierov a sú poverení realizáciou významných globálnych zmien. Jeden absolvent už počas Master štúdia bol poverený výstavbou nového závodu a tesne po ukončení sa stal jeho riaditeľom. Toto je pre mňa najväčšie zadosťučinenie a práve to mi dáva zmysel a chuť v tejto práci pokračovať a realizovať inovácie v tomto produkte.

2. PREČO SA IPA ROZHODLA PRE ZMENU PROGRAMU MASTER ŠTÚDIA OD SEPTEMBRA 2018?

Každá firma musí inovovať svoje produkty a ani u nás to nemôže byť inak. Pristupujeme k inováciám proaktívne, snažíme sa byť lídrom na trhu a udávať trendy. Toto si vyžaduje tak „malé inovácie“, ktoré realizujeme priebežne každý rok, ako aj „väčšie“ inovácie, s ktorými prichádzame raz za 3-5 rokov. Cenným zdrojom sú podnety našich zákazníkov, ktorí s nami otvorene komunikujú a požadujú zahrnúť do našich produktov tak nové trendy, ako aj prístupy k vzdelávaniu. Momentálne chceme reagovať aj na aktuálnu situáciu na trhu, preto cítime potrebu rozsiahlejšej inovácie práve teraz.

Róbert Debnár pri odovzdávaní certifikátu za Master štúdium

3. V ČOM SPOČÍVAJÚ HLAVNÉ ZMENY ŠTÚDIA?

 1. Štúdium bude rozdelené na základnú a nadstavbovú časť. Základná bude mať rozsah 24 dní + 1 deň obhajoby. Cieľom tejto zmeny je odstránenie 3-denných modulov, ktoré boli časovo veľmi náročné na uvoľnenie účastníkov z práce. Po novom budú moduly prebiehať každý mesiac v rozsahu 2 dní. Cieľom nadstavby je, aby sa každý rozhodol, či sa chce rozvíjať ako špecialista v oblasti priemyselného inžinierstva alebo sa chce postupne pripraviť na manažérsku pozíciu. Nadstavba nemusí nasledovať bezprostredne po ukončení základnej časti, ale účastník sa môže rozhodnúť individuálne.
 2. Vyradenie modulov, ktoré považujeme za základ a bežnú rutinu vo viacerých firmách ako napr. SMED, štandardizácia a pod. na úkor nových tém ako Industry 4.0, Toyota KATA, koučing. Zároveň posilňujeme tzv. „softové témy“, ktoré sú úzkym miestom priemyselných inžinierov a ktoré majú podstatný vplyv na úspešnosť zmien. Novinkou v soft témach bude riešenie praktických problémov z jednotlivých firiem a účastník si tak zo školenia odnesie návody a akčné plány pre zlepšenie alebo praktickú aplikáciu danej témy v podniku.
 3. Jednotlivé odborné moduly nebudú orientované na získanie celého rozsahu znalostí v danej oblasti. Budú zamerané najmä na akciu, teoretické materiály dostanú účastníci vopred a následne z nich budú detailne preberané len tie časti, ktoré budú slúžiť priamo na riešenie problémov.
 4. Nový Master by mal zanechať „väčšiu stopu u zákazníka“. 2 dni, ktoré strávi celá skupina Master u zákazníka, by mala priniesť priamy efekt (úsporu alebo vyriešený problém). Zároveň by mala firma dostať aj spätnú väzbu od účastníkov a lektora na svoje silné a slabé stránky.

4. AKO BY SI POPÍSAL JEDNU VYBRANÚ TÉMU A JEJ PRAKTICKÚ ČASŤ?

Ako som uviedol pri predchádzajúcej otázke, odborné moduly budú zamerané na riešenie problémov v daných oblastiach. Tzn. že minimálne mesiac vopred bude zástupca firmy, kde bude daný modul realizovaný v spojení s lektorom. Účastník definuje problém, ktorému by sa chcel venovať a ktorý je zároveň možné za 2 dni vyriešiť. Už v tomto kroku by som očakával použitie metód pre výber problému – napr. Paretovo pravidlo, VSM a pod. Pri riešení sa bude postupovať štandardným spôsobom – analýza, návrhy a realizácia. Ak bude potrebná nejaká metóda alebo časť teórie, lektor ju v krátkosti vysvetlí. Celá skupina bude pracovať na vyriešení tohto problému, pričom výhodou môže byť aj to, že účastník z inej firmy má už s danou oblasťou skúsenosti.

IPA pristupuje k inováciam a mení svoje MASTER štúdium

5. ČO BUDE VEDIEŤ ABSOLVENT MASTER ŠTÚDIA? AKÝ TO BUDE MAŤ PRE NEHO PRÍNOS?

Štúdium bude zamerané hlavne na akciu, čo znamená, že absolvent bude mať praktické skúsenosti s riešením problémov v jednotlivých oblastiach. Vďaka tomu, že odborné moduly prebiehajú zakaždým v inej firme, bude účastník vidieť, aké problémy sú v iných firmách a akým spôsobom sú tam riešené. Mnohé rozvojové aktivity sú zamerané na rozvoj vedomostí, čoho výsledkom je bohužiaľ to, že ľudia nemajú schopnosť identifikovať, analyzovať a vyriešiť akýkoľvek problém. Práve túto schopnosť by som chcel inováciou intenzívnejšie rozvíjať.

6. AKÉ BENEFITY Z TOHO VYPLYNÚ PRE FIRMU? PREČO BY MALA NIEKOHO PRIHLÁSIŤ?

Benefity vidím v dvoch oblastiach:

 1. Finančný benefit – na jednej strane sa investície do vzdelávania niekoľkonásobne vrátia v podobe prínosov vyplývajúcich z Master práce. Na druhej strane bude nezanedbateľným prínosom realizácia konkrétneho modulu v danej firme, od ktorého taktiež očakávam prínosy.
 2. Rozvojový benefit – firma je tak dobrá ako rýchlo a efektívne dokáže vyriešiť vzniknuté problémy. Ľudí, ktorí toto dokážu, nie je veľa. Master štúdium je určené práve na rozvoj akcieschopnosti. Vedľajším efektom môže byť aj to, že absolventi dokážu následne rozvíjať ľudí priamo vo firme.

7. STÁLE PLATÍ GARANCIA NÁVRATNOSTI INVESTÍCIE?

Určite áno. Myslím, že v tejto oblasti sa niet čoho obávať, keďže priemerné úspory z Master prác dlhodobo predstavujú sumu viac ako 48 000 € a zatiaľ žiaden zákazník nemal dôvod požadovať refundáciu investície do tohto vzdelávania.

8. PREČO SÚ V PROGRAME ZARADENÉ TÉMY AKO SPÄTNÁ VÄZBA A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI? NEPREŠIEL SI UŽ TAKÝMI ŠKOLENIAMI KAŽDÝ MANAŽÉR NA STREDNEJ ÚROVNI?

Na tvoju otázku odpoviem veľmi stručne – určite sa stretli, ale ich schopnosti v týchto oblastiach nie sú na dostatočnej úrovni.
My sme pri návrhu obsahu nedefinovali priamo jednotlivé moduly, ale tzv. osobnostný profil priemyselného inžiniera. Ten pozostáva z nasledovných oblastí:
 • Komunikácia
 • Leadership
 • Prozmenové správanie
 • Emocionalita

Jednotlivé oblasti sme rozobrali až na úroveň schopností a zručností priemyselného inžiniera. Napr. v oblasti komunikácie sú pre absolventa dôležité nasledovné schopnosti:

 • schopnosť argumentácie – úroveň 4
 • schopnosť vyjednávania – úroveň 2
 • schopnosť aktívneho počúvania – úroveň 8
 • schopnosť prijímania a podávania spätnej väzby – úroveň 6
 • schopnosť kladenia otázok – úroveň 10
 • prezentačné zručnosti  – úroveň 8
 • schopnosť zrozumiteľného verbálneho prejavu – úroveň 6
 • schopnosť neverbálnej komunikácie – úroveň 6

Rozsah jednotlivých modulov sme zvolili na základe hĺbky jednotlivých schopností od 1-10.

Z tohto nám vyšlo, koľko dní je potrebných pre rozvoj danej schopnosti. Okrem takéhoto sofistikovaného prístupu si na základe osobnej skúsenosti s mnohými priemyselnými inžiniermi myslím, že práve schopnosť argumentácie, prezentácie či moderovania worshopov sú ich „úzkym miestom“ a napr. spätná väzba je niečo, čo doslova absentuje v ich práci. Ospravedlňujem sa za úprimnosť a nechcem sa týmto vyjadrením nikoho osobne dotknúť.

9. AKÉ MOŽNOSTI ĎALŠIEHO ROZVOJA MÁ ABSOLVENT MASTER ŠTÚDIA? ČO PRIPRAVUJETE V BUDÚCNOSTI PRE MANAŽÉROV, KTORÍ MAJÚ ZVLÁDNUTÉ MASTER ŠTÚDIUM?

V rámci noviniek prinášame aj nadstavbu Master štúdia, ktorou chceme osloviť najmä absolventov predchádzajúcich ročníkov. Nadstavba bude trvať ½ roka a jej celkový rozsah bude 12 dní. Rozdelili sme ju do dvoch zameraní – na manažérsku a špecializačnú. Vychádzali sme z uplatnenia a ďalšieho smerovania našich absolventov. Z jedných sa stávajú manažéri (dokonca pri niektorých firiem je nutné na manažérsky post absolvovať buď MBA alebo Master štúdium), druhí sa uplatňujú ako špecialisti v rôznych oblastiach priemyselného inžinierstva a riadia väčšinu firemných zmien.

Manažérska nadstavba Master štúdia

Pri definovaní obsahu a rozsahu nadstavby sme opäť vychádzali z profilu priemyselného inžiniera, z ktorého nám vyšiel rozvoj v nasledovných oblastiach:
 • Budovanie firemnej kultúry – 1 deň
 • Sila asertívneho správania – 1 deň
 • Riadenie a vedenie ľudí – 2 dni
 • Osvedčené koučovacie techniky – 4 dni
 • Efektívne rozhodovanie – 1 deň
 • Cesty k efektívnemu zvládaniu konfliktov – 1 deň
 • Časový manažment II. – 1 deň
 • Hodnotiace rozhovory – 1 deň
Špecializačnú nadstavbu momentálne pripravujeme a bude dostupná pravdepodobne až v roku 2019. Môžem prezradiť, že jedným z modulov bude v súčasnosti veľmi populárna Toyota KATA.

Ďakujem za rozhovor.

Viac informácií nájdete na stránke o Master štúdiu priemyselného inžinierstva.


Rozhovor s dovolením spoločnosti IPA pre redakciu PrePriemysel.sk

[TheChamp-Sharing]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?